ارتباط با کهربا


ارتباط با کهربا

شما همواره برای ارتباط با مدیریت وب سایت میتوانید به ادرس های ایمیل زیر مراجعه کنید .


ارتباط مستقیم با مدیریت :

  • k.kahrobaa@gmail.com
  • j.behzadii@gmail.com

ارتباط مستقیم با سرپرست نویسندگان

  • leaderContent@khanehkahroba.ir
  • content@khanehkahroba.ir

ارتباط مستقیم با سرپرست فروش

  • leadershop@khanehkahroba.ir
  • shopharoba@khanehkahroba.ir

شماره تماس در مواقع ضروری :

  • 09309297104

آدرس و راه ارتباطی های دیگر در پایین قرار گرفته

شما همواره میتوانید بصورت شبانه روزی با مجموعه کهربا ارتباط داشته باشید